ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการย้ายที่ทำการ
จากอาคารเลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ไปอยู่อาคารสำนักงานแห่งใหม่เลขที่ 202 หมู่ 15 ตำบลมะขามใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
     
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

โดยได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จากเดิม เป็นหมายเลข
045-311418 , 045-311419 และ 045-311420
เบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 093-5566 5262
เบอร์โทรสาร 045-311416
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
     ขอให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
     หมายเลขโทรศัพท์ 045-241816, 045-244253-4, 093-5565262, 097-3343903
ประกาศเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม คือ 093-5565262