ประกาศเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม คือ 093-5565262