เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
     ขอให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
     หมายเลขโทรศัพท์ 045-241816, 045-244253-4, 093-5565262, 097-3343903
ประกาศเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม คือ 093-5565262