สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกับโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข - สร้างรอยยิ้ม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยออกหน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและสาธิตการขายทอดตลาดทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทบาทภาระกิจ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ กรมบังคับคดี