นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
 
 
 
   
 
นางสาวธิระภรณ์ พลรักษ์
นิติกรชำนาญการ
 
 
   
 
นายยศวีร์ โชติศศิธร
นิติกร
     
 
   
 
นางสาวพนิดา หมาดเท่ง
นิติกร
 
 
   
 
นางสาววัลย์รวี ปรสันติสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
 
   
 
นางอนีติอัณณ์ วงศ์ภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
   
 
นางสาวอรวรรณ ฟุ้งพิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
   
 
นางสาวปารีดา โต๊ะประดู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ)
 
 
   
 
นายเอกราช หงษ์โต
พนักงานเดินหมาย
     
 
   
 
นายพงค์ชัย ดำใหม่
พนักงานขับรถยนต์
 
 
   
 
นางปรียาภัทร หลีเส็น
พนักงานทั่วไป
 
 
Untitled Document
    86/111 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
    โทร.
074-723590  โทรสาร. 074-723592