เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2554 ณ วัดใหม่เกาะกลางตลุง หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 ไร่