เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ
"การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น"
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านงานยุติธรรมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายใก้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น
และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านงานยุติธรรมความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน กับองค์กรส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก