- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงาน
 
 
 
   
 
นางสุจรา เถื่อนทอ
นิติกรชำนาญการ
 
 
   
 
นายบัณฑิต ดิษสุวรรณ์
นิติกรชำนาญการ
     
 
   
 
นางสาววงศ์วลี แสงอุทัย
นิติกรชำนาญการ
 
 
   
 
นางสาวจารุวรรณ ศุภธีรารักษ์
นิติกร
     
 
   
 
นายสมยศ ร่วมพุ่ม
นิติกร
 
 
   
 
นางสาวอาภาภรณ์ อ่อนอ้น
นิติกร
     
 
   
 
นายบัลลังก์ บุญชู
นิติกร
 
 
   
 
นางนีรนุช ฉิมขันธ์
นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
 
   
 
นางดวงจันทร์ สันแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
 
   
 
นางสาวพาณี เชี่ยวพงศธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
   
 
นางคนึงนิจ จันทร์ตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
   
 
นางสาวรุ่งฤดี จิตรประสงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
   
 
นางสาวเสาวภาคย์ บุญวินิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
   
 
นางสาวจิตติมา สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
   
 
นายสายัณห์ โสตถิวรรณ
พนักงานเดินหมาย
 
 
   
 
นายปาติศักดิ์ จุลเจิม
พนักงานขับรถยนต์
     
 
   
 
นายสังเวียน ทรัพย์อนันต์
คนงาน
   
 
 
Untitled Document
    315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
    โทร. 038-251758-9 , 038-252244