เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานยุติธรรม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเป็นวิทยากร
ร่วมบรรยายในงาน ณ ห้องประชุมรักษ์โคราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา