เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 นาฬิกา นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในฐานะยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด
โครงการ “ การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขต
อำนาจศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ” ณ ห้องประชุม พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบล ผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมี นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน
ในการเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานและพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ ในการนี้ นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “ กองทุนยุติธรรม ”