เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุธัญญา ตั้งสิตาพร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี
จังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการมอบเงินค่าตอบแทนให้แก่ทายาทผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
และมอบเงินในการขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ดังนี้
  - ทายาทผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
     1. นางคะนึง นิลนารถ ภริยาของนายทวี นิลนารถ ได้รับเงิน 100,000 บาท
     2. นางจอมบึง ทองพรม ภริยาของนายฟัก ทองพรม ได้รับเงิน 100,000 บาท
     3. นางสมใจ วีระบุตร ภริยาของนายณรงค์ วีระบุตร ได้รับเงิน 100,000 บาท
         รวม 3 ราย เป็นเงิน 300,000 บาท
  - ขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม
     1. นางแต๋ว โตดีลัง ได้รับเงิน 118,850 บาท
         รวม 1 ราย เป็นเงิน 118,850 บาท