งานพิมพ์ประกาศ สวัสดิการบังคับคดี

ฟอร์มส่งพิมพ์ประกาศ + พร้อมเช็ค

slider1

งานพิมพ์ประกาศได้จัดทำ ฟอร์มส่งพิมพ์ประกาศ + พร้อมเช็ค สามารถโหลดได้แล้วที่นี่

บันทึกส่งงาน

ฟอร์มสังหาริมทรัพย์

ฟอร์มอสังหาริมทรัพย์

ประกาศจากงานพิมพ์ฯ

slider2

ประกาศ..!! งานพิมพ์ประกาศได้ทำหัวข้อ "ดาวน์โหลด PowerPoint"  ในหน้า "เวบบอร์ดถามตอบ" ไว้ให้ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาต่างๆ ได้เ​ข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลขายทอดตลาด โดยได้แบ่งหัวข้อย่อยออกมาเป็นภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

กรณีการส่งเงินค่าพิมพ์ประกาศ

art-1

     กรณีการส่งเงินค่าพิมพ์ประกาศไปพร้อมกับตัวประกาศที่ส่งให้กรมฯพิมพ์นั้น ท่านอธ.ได้มอบนโยบายไว้ในวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามกฏกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 ณ ห้องขายทอดตลาดแล้ว ซึ่งบรรดา ผอ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบแล้ว ส่วนปัญหาการค้างเงินค่าพิมพ์ประกาศของ สบจ. ต่างๆ นั้น การแก้ไขโดยการให้ส่งเงินค่าพิมพ์มาพร้อมกับตัวประกาศก็ถูกต้องแล้ว มิฉะนั้นก็คงจะมีการติดค้างเงินค่าพิมพ์ประกาศพอกพูนสะสมกันไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งนิติกรเจ้าของสำนวนมีหน้าที่ที่จะตรวจสำนวนที่จะนำประกาศขายอยู่แล้วว่า สำนวนพร้อมขายหรือไม่ หากโจทก์ไม่วางเงินค่าใช้จ่ายก็น่าจะต้องเรียกให้โจทก์วางเงินเสียก่อนจึงจะพร้อมนำมาประกาศขายต่อไป งานพิมพ์ประกาศก็ทำหน้าที่ตามนโยบายของกรมฯ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ แล้วหากเกิดปัญหาจึงมาหาทางแก้ไขกันต่อไป การที่กำหนดให้ส่งประกาศขายมาพิมพ์ที่กรมฯ ก็เพื่อมีมาตรฐานเดียวกันและไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเหมือนที่ผ่านๆ มา

     ในเรื่องอัตราค่าพิมพ์ประกาศได้มีการลงเผยแพร่ไปแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้น ส่วนท่านที่ไม่แน่ใจว่าส่งพิมพ์ครั้งแรกประกาศจะเป็นกี่แผ่น ซึ่งในสำนวนปกติทั่วๆไปที่ยึดที่ดิน 1-2 แปลงก็จะไม่เกิน 2 แผ่น ก็ให้ส่งค่าพิมพ์มาในอัตรา 600 บาท หากเกินอัตราหรือน้อยกว่า งานพิมพ์ประกาศจะเรียกเก็บเพิ่มหรือส่งคืนให้ภายหลัง   

     งานพิม์ประกาศพร้อมที่จะพิม์ให้ทันกำหนดทุกเรื่อง แต่ที่ผ่านมาประกาศที่ส่งมาพิมพ์บางเรื่องมีปัญหาว่าข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือร่างประกาศด้วยลายมือที่อ่านยาก ก็ต้องเสียเวลาในการสอบถามกลับไปทางสบจ. ดังนั้นจึงขอให้ทางสบจ.ช่วยตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ความเรียบร้อยของประกาศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์ด้วย ส่วนท่านที่ถามเกี่ยวกับการพิมพ์ประกาศในคดีล้มละลายนั้น ในเบื้องต้นขอให้ประสานกับธุรการประจำกองก่อน เนื่องจากงานพิมพ์ประกาศจะพิมพ์ตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในบันทึกที่นำส่ง

หน้า 3 จาก 3

งานพิมพ์ประกาศ สวัสดิการกรมบังคับคดี     โทร.02-881 4862, 02-881 4849 สายใน 2153-6