Untitled Document
หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ ถาม-ตอบ ขั้นตอน ติดต่ดศูนย์
 
 
   
 
นางเพ็ญระวี มาแสง
ประธานกรรมการบริหารงาน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
 
 
 
   
 
นายวรดุล จรรยามั่น
หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
 
 
   
 
นายสุทธิพงษ์ พิลา
นิติกรปฏิบัติการ
 
 
   
 
นางสาวศิรินทรัตน์ บะคะ
นิติกร
     
 
   
 
นางสาวพรพรรณ อุตมะ
นิติกร
 
 
   
 
นางสาวจุฑามณี บุตรภักดิ์
นิติกร
     
 
   
 
นายชัยยศ โยธาทัย
นิติกร
 
 
   
 
นางสาวอรวรรณ พัดชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
 
   
 
นางสาวศศรัช นนท์ชะสิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
   
 
นางสาวจิตติมา มณีพิทักษ์สันติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
 
   
 
นางสาวสิริมาศ ผดุงกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
   
 
นางสาวเกษมณี แย้มพักตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
 
   
 
นายวัชระ ศรีปราโมช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
     
 
     
 
 
Untitled Document
  กรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี ชั้น 2 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10170
  โทร. 0-2881-4816