Untitled Document
หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ ถาม-ตอบ ขั้นตอน ติดต่ดศูนย์
 
ระเบียบการไกล่เกลี่ย
 
1. ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558
 
2. ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย
 
3. ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย

       - ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (บัญชีหมายเลข 1)

       - แบบประเมินผู้ไกล่เกลี่ย (บัญชีหมายเลข 2)
 
4. ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย
 
5. แบบประเมินสมรรถนะผู้ไกล่เกลี่ย (ดาวน์โหลด)