มหกรรมร่วมกับ บ.ซิงเกอร์ฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อาคาร 25 ปี ชั้น 2 หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อมายังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0-2887-5072 และโทรสาร 0-2881-4816

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารซิติ้แบงก์ และ บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ระหว่างเวลา9.00 – 16.00 นาฬิกา โดยเชิญชวนให้ลูกหนี้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อมายังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0-2887-5072 และโทรสาร 0-2881-4816
ด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กบค. ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีของคู่ความ โดยจัดทำโครงการเชิญชวนคู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ด้วยการทำหนังสือสอบถาม ความประสงค์คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียตามหมายบังคับคดีในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งคู่ความหรือ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความประสงค์ได้โดยส่งคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2881 4816 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป