เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
     ขอให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
     หมายเลขโทรศัพท์ 053-284840-5