นางสาวนภสร สุ่มทอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
 
 
 
   
 
นางสาววิลาวรรณ บุญเติม
นิติกรชำนาญการ
 
 
   
 
นายจำรูญ ธยาธรรม
นิติกร
     
 
   
 
นางอภิญญา อะมะมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
   
 
นางสาวนงนุช ญาณสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินฯปฏิบัติงาน
     
 
   
 
นางนัยนา ลาภรัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
   
 
นายเดชณรงค์ ชูรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
   
 
นางสาวรัชชนก กุลตังวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ)
 
 
   
 
นายสาธร แสงรุ่ง
พนักงานเดินหมาย
     
 
   
 
นายสุรชาติ สรศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
   
 
นางสาวรัตติยา ศรีบุญ
นักการภารโรง
     
 
 
Untitled Document
    บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 1 ตำบลโนนหนามแท่น อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
    โทร. 045-523081-4